วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทสวด "นำโม กวนซืออิม ผ่อสัก"


บทสรรเสริญพระคุณ
“นำโม กวนสี่อิม ผ่อสัก”
นำโม ไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ่วโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวนสิ่อิมผ่อสัก (กราบ)
นำโม ไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ่วโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวนสิ่อิมผ่อสัก (กราบ)
นำโม ไต่ซื้อ ไต่ปุย กิ่วโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวนสิ่อิมผ่อสัก (กราบ)
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ้วโค่ว กิวหลั่งกวงสี่อิม
ผ่อสัก ถั่งจี้ตอ โอม เกียล้อฮวดตอ เกียล้อฮวดตอ เกียคอฮวดตอ
หล่อเกียฮวดตอ หล่อเกียฮวดตอ ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง
นั้งหลี่หลั่ง หลั่งหลี่ซิง เจ็กเฉียกใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำมอ หม่อ ออ
ปวกเยี๊ย ปอหล่อบิ๊ก (กราบ)
ใจความสำคัญ
ขอนอบน้อมพระโพธิสัตว์กวนอิม พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตามหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระโพธิสัตว์กวนอิม
ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการจงมีแด่ข้าพเจ้า
ขอเทพเจ้าอยู่เบื้องบนและเทพเจ้าที่อยู่เบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป
ความหมายแปลเป็นไทย
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบนมัสการแทบเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พระพุทธบิดรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวก
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ ต่อเจ้าแม่กวนอิมบรมโพธิสัตว์พุทธเจ้า พระผู้ทรงมีน้ำพระทัยเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากลำบากอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีการถือชั้นวรรณะ น้ำพระท้ยของพระองค์บริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ประดุจดังกระแสแห่งทิพย์
ข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์และพระอรหันต์สาวกสาวิกาทั้งหลาย เทพเจ้าบนสวรรค์ เทพเจ้าผู้รักษาแผ่นดิน
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเคราะห์กรรมทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าได้ปัญญาให้ข้าพเจ้าได้โลกุตตระ ให้ได้ถึงฝั่งแห่งแดนพระอริยะด้วย
ขอขอบคุณที่มาhttp://www.yotathongthin.com/club/index.php?topic=348.0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น