วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทสวดปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

觀 自 在 菩 薩。行 深 般 若 波 羅 蜜 多 時。
กวน จื้อ ไจ้ ผูซา่。 สิง เซิน ปอ เหร่ พอหลัวมี่ตัวสือ。
พระอารยาวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เมื่อครั้งบำเพ็ญจริยาแห่งปัญญาบารมีอย่างลึกซึ้งนั้น
照 見 五 蘊 皆 空。度 一 切 苦 厄。
เจา้ เจี้ยน อู่ อวิ้น เจีย คง 。 ตู้ อี๋ เชี่ย ขู่ เอ้อ 。
ได้พบว่าเบญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า จึงได้ก้าวล่วงจากสรรพทุกข์ทั้งปวง
舍 利 子。色 不 異 空。空 不 異 色。色 卽 是 空。
เซ่อ ลี่ จื่อ 。 เซ่อ ปู้ อี้ คง 。คง ปู้ อี้ เซ่อ 。เซ่อ จี๋ ซื่อ คง。
ดูก่อนสารีบุตร รูปไม่ต่างจากความว่าง ความว่างก็ไม่ต่างไปจากรูป รูปก็คือความว่าง
空 卽 是 色。受 想 行 識。亦 復 如 是。
คง จี๋ ซื่อ เซ่อ 。โซ่ว เสี่ยง สิง ซื่อ 。อี้ ฟู่ หรู ซื่อ。
แลความว่างก็คือรูป อันเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เป็นเช่นนี้
舍 利 子。是 諸 法 空 相。 不 生 不 滅。
เซ่อ ลี่ จื้อ 。ซื่อ จู ฝา่ คง เซี่ยง。 ปู้ เซิง ปู้ เมี่ย。
ดูก่อนสารีบุตร สรรพธรรมทั้งปวงมีความว่างเปล่าเป็นลักษณะ มิเกิดขึ้นและมิดับสูญไป
不 垢 不 淨 。 不 增 不 減。
ปู้ โก้ว ปู้ จิ้ง 。 ปู้ เจิง ปู้ เจี้ยน。
มิแปดเปื้อนและมิบริสุทธิ์ มิเพิ่มขึ้นและมิลดลง
是 故 空 中 無 色。無 受 想 行 識。
ซื่อ กู้ คง จง อู๋ เซ่อ 。 อู๋ โซว่ เสี่ยง สิง ซื่อ。
ด้วยเหตุฉะนี้ในความว่างนั้น จึงไร้รูป ไร้เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
無 眼 耳 鼻 舌 身 意。無 色 聲 香 味 觸 法。無 眼 界。
อู๋ เหยี่ยน เอ่อ ปี้ เสอ เซิน อี้ 。อู๋ เซ่อ เซิง เซียง เว่ย ชู่ ฝา่ 。อู๋ เหยียน เจี้ย。
ไร้จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย และมโน ไร้รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ไร้จักษุธาตุ
乃 至 無 意 識 界。無 無 明。亦 無 無 明 盡。
ไหน่ จื้อ อู๋ อี้ ซื่อ เจี้ย 。อู๋ อู๋ หมิง 。 อี้ อู๋ อู๋ หมิง จิ้น。
ไปจนถึงไร้มโนวิญญาณธาตุ ไร้อวิชชาความไม่รู้ และไร้ซึ่งความสิ้นไปของอวิชชา
乃 至 無 老 死。亦 無 老 死 盡。無 苦 集 滅 道。
ไหน่ จื้อ อู๋ เหล่า สื่อ 。อี้ อู๋ เหล่า สื่อ จิ้น 。 อู๋ ขู่ จี๋ เมี่ย เตา้ 。
จนถึงไร้ความชราความมรณะแลไร้ซึ่งความสิ้นไปของความชราและมรณะ ไร้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
無 智 亦 無 得。以 無 所 得 故。
อู๋ จื้อ อี้ อู๋ เต๋อ 。 อี่ อู๋ สั่ว เต๋อ กู้。
ไร้ปัญญาญาณ และยังไร้ซึ่งการเข้าถึง (ปัญญาญาณ) ได้ และด้วยเหตุที่มิอาจเข้าถึงได้ด้วยประการทั้งปวง
菩 提 薩 埵。依 般 若 波 羅 蜜 多 故。
ผู ถี ซา่ ตัว 。 อี่ ปอ เหร่ พอหลัวมี่ตัวกู้。
พระโพธิสัตว์ เพราะอาศัยปัญญาปารมิตาเป็นเหตุ
心 無 罣 礙。無 罣 礙 故。
ซิน อู๋ กว้า อ้าย 。อู๋ กว้า อ้าย กู้。
ให้ในหทัยปราศจากความสงสัยเคลือบแคลง แลเมื่อปราศจากความสงสัยเคลือบแคลงแล้ว
無 有 恐 怖。遠 離 顚 倒 夢 想。究 竟 涅 槃。
อู๋ โหย่ว ข่ง ปู้ 。เหวี่ยน หลี เตียน เต่า่ ม่ง เสี่ยง。จิ้ว จิ้ง เนี่ย ผาน。
จึงปราศจากความตระหนกหวาดหวั่น ไกลห่างจากความคิดและความฝันที่วิปลาสผกผัน
จนบรรลุพระนิรวาณ(พระนิพพาน)ได้ในที่สุด
三 世 諸 佛。依 般 若 波 羅 蜜 多 故。
ซาน ซื่อ จู ฝอ 。อี ปอ เหร่ พอหลัวมี่ตัวกู้。
อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรีกาลด้วยเหตุที่ทรงอาศัยปัญญาปารมิตา
得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提。
เต๋อ ออ โหน่ว ตัว หลัว ซาน เมี่ยว ซาน ผู ถี。
จึงได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ
故 知 般 若 波 羅 蜜 多。是 大 神 咒。
กู้ จือ ปอ เหร่ พอหลัวมี่ตัว。ซื่อ ต้า้ เสิน โจ้ว 。
ด้วยเหตุฉะนี้จึงสมควรทราบว่าปัญญาปารมิตานี้คือมหาศักดามนตร์
是 大 明 咒。是 無 上 咒。是 無 等 等 咒。
ซือ ต้า้ หมิง โจ้ว 。ซื่อ อู๋ ชั่ง โจ้ว 。ซื่อ อู๋ เติ่ง เติ่ง โจ้ว 。
คือมหาวิทยามนตร์ คืออนุตรมนตร์ คืออสมสมมนตร์
能 除 一 切 苦。眞 實 不 虛。
เหนิง ฉู อี๋ เซี่ย ขู่ 。เจิน สือ ปู้ ซวี。
สามารถขจัดสรรพทุกข์ทั้งปวง เป็นสัจจะที่มิผิดพลาดหลอกลวง
故 說 般 若 波 羅 蜜 多 咒。卽 說 咒 曰。
กู้ ซัว ปอ เหร่ พอหลัวมี่ตัวโจ้ว。จี๋ ซัว โจ้ว เยวีย。
จึงเป็นเหตุให้กล่าวมนตราแห่งปรัชญาปารมิตาว่า
揭 諦。揭 諦。波 羅 揭 諦。
เจีย ตี้ 。 เจีย ตี้ 。 ปอ หลัว เจีย ตี้ 。
“คะเต คะเต ปา ร คะ เต
จงไป จงไป ไปจากหนทางทั้งปวงสู่ฝั่งโน้น
波 羅 僧 揭 諦。菩 提。薩 婆 訶。
พอ หลัว เซิง เจีย ตี้ 。 ผู ถี 。 ซ่า ผอ เฮอ
ปา ร สัง คะ เต โพ ธิ ส วา หา.”
ทุกๆคนล้วนละไปสู่ฝั่งโน้น (ฝั่งแห่งการ)การตื่นรู้ สวาหา

คัดลอกมาจาก http://www.mahaparamita.com/
ขอขอบคุณ คุณ เจนพัฒน์ พัฒนชัยโกศล janepat3@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น